راهنمای اخذ ویزای توریستی استرالیا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی استرالیا

۱ – پاسپورت با حداقل یکسال اعتبار و در صورت داشتن پاسپورت قدیم

۲ – دو قطعه عکس ۵ /۴ × ۵ / ۳

۳ – اصل و ترجمه شناسنامه

۴ – مدارک شغلی ( کارمند بخش دولتی ( حکم کار گزینی، کارت پرسنلی، ۶ عدد فیش حقوقی)

بخش خصوصی ( گواهی شغلی، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، آخرین روزنامه رسمی، قبض پرداخت مالیات، لیست بیمه پرسنل)

مشاغل آزاد : ( جواز کسب، قبض پرداخت مالیات، اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت، لیست پرسنل، کاتالوگ، تائیدیه جواز از اتحادیه )

۵ – اصل و ترجمه سند مالکیت منزل

۶ – اصل و ترجمه سند ازدواج

۷ – سابقه بیمه

۸ – دفترچه بیمه

۹ – پرینت بانکی  ۶ ماه گذشته

۱۰ – تمکن مالی

۱۱ –مدارک نشان دهنده سهام و سپرده بانکی در صورت دارا بودن

۱۳ – اصل و ترجمه کارت پایان خدمت